מאזן בליגה הראשונה

מאזן בליגה הראשונה

עונותמשחקיםניצחונותתיקוהפסדיםשערי זכותשערי חובה
55166764447654722931976

מאזן בליגה השנייה

מאזן בליגה השנייה

עונותמשחקיםניצחונותתיקוהפסדיםשערי זכותשערי חובה
1134214210199448367
הצג מאזן בכל הזמנים

ציוני דרך בולטים

ציוני דרך בולטים

אירועעונותסה"כ
אליפויות1955, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/636
סגנויות1955/56, 1956/57, 1957/58, 1964/65, 1965/66, 1966/68, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1996/9710
גביעים1956/57, 1991/922
הפסדים בגמר גביע1955, 1959/60, 1960/61, 1966/68, 1973/74, 1990/916
גביעי טוטו1985/86, 1989/90, 1990/91, 2004/05, 2007/085
עונות בליגה השנייה1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1982/83, 1983/84, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/1815

מיקום עפ"י עונה

מיקום עפ"י עונה

תוצאות עפ"י עונה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
2018נהננתתתההתנהתננתההנהתהה
2017תתתתההנהתנהתהננהנתהנהנהננתנתנהנהנהתתנ
2016נננהתננהנהננתננההתהנתתתהתהתנהנתתתהתתה
2015הההננהההתנהנהתהתתהתתהנתהתהההנההננ
2014ננתהנהנתהנתננהננהתנננההנתנתנתהתהתנננת
2013תנהנהתנננהנתנהנהננהתההתנהתנתתנההנהההנ
2012התתתהנתההתנהתהתהנהנההההתננתההתנתהההנה
2011התהתההתהנהנההתנהההתהננהנתננהנהתההתנ
2010נהההתנתהתהתהההתנהתתתתתנתתתנהנהההננת
2009תהנהנתהנהנהנתהההההתננההתתהההתהנהה
2008ההנתננתהנננהנהההננתנתננההתנההתנננ
2007התההההנתהההתתההתהנתהההתתהההנההתהת
2006תתהנההההננהנהנתהתתנההתתתנהנתתנההה
2005נתהתתתההההתנהנננננהננהההתנתתההנתה
2004התתנהתנהנתננהתנתהננתנההתתהנהההההנ
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
2003הנהההההתהתנהההתנהנהנתנננהנתננההתה
2002נהנתתהננתנתתנההננהההתתננהנההתננהה
2001הההנתננתננהתהתתנהנתנתהנננהנתהההההההתהת
2000ההננננננתנננהתהננהנננהתנננננההננננתתההה
1999הננננננהנהנהתנהנהתתנתנההנתתתהה
1998ההננננתתתנננההנההתנתתההההנהנהנ
1997נננננננתהננתתתנננהנתתההננננהנה
1996נהנתתתתננתנתההתנתתתהתהנתהתתהתה
1995נתנההננהנתנתננהנננהתתההההתנהתת
1994הננתהתהתהנתהנתהתנהנהנהההנתתהתנתהתהנהתננ
1993ההתהנההנההתההתהההתנהנההנהנהנתנתננ
1992נתתתנהנתתנההנההנתהננתתהנהההננתתה
1991תנתנתהנננתנננתנהנתנננתנתננננתתננ
1990נתתהתנההנהתנתננתננתהנתננהתנננתננ
1989נהננהתננהתתנתנננתנתהנתהתנתננתתנ
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1988ההתננתנתנתנההההנתתנתנהנתנההתהנתהנ
1987הננתהנהתנננהתההתנתתתהתתננתתההה
1986תנהתהתנתתנהננהנההנהתההתנהתההנה
1985התנתהנננתתנהנהההההתנתתתהנתנננת
1984ננהתתננההתתנננתנהנתנתנתתתננההנ
1983הנתנננההההתנננתהנתתתתנהתנננהנה
1982תהתהההנההתנהההההההתהתהתההתהנהת
1981תתתנתנתנתהנתנההתהתהתתתהננהתתתה
1980התהתנתנהההתתתתהנתתהנההתנננתהנת
1979התנהנהתתהנתנתנתתנתננתתנננננתהת
1978ננתתההתנתנתהננהנהתתנתהנננה
1977תנתנהנהנתתתהנננתהתההתנ
1976התתהתהתתתתננתנההנהנתהנהנהנתתתתהננה
1975נהנתנהתתההתהנהההנתנהתננתנההננה
1974ההננתהנהתתתנתתננהתנתנתהננהתנהה
123456789101112131415161718192021222324252627282930
1973ההתהתנתהננהתתההתתתתתההננתהנתננ
1972ההתהננהנההנתנתהננתתתתהתהההנההת
1971הנתננהתתתננתהתננהתתתנתתנהנההנת
1970תתתתנההתתתנננהנתהתנתנההנתתהתהת
1969התהתננההתנהתתהתהתהנהנהנתתנהתנה
1968תננננננתהתתנהתתהנתהתנננתנתנהתנ
1968נתנהתנהתתתתנתננהתתנהההננננתהננ
1966נהתתהתנהנתנהתתננתתהנתנתתתתנהננ
1965נתהנננהנתהננתנתנהנהתנתנננההתהנ
1964נננננננתנתנההתנהננתתהתנהנתתנ
1963נננתהנננתתנננתננהנהתתנ
1962ננהתהנתתנהננהננננהנתנה
1961ננננתנננהננננננתננתהתנ
1960ננהנננתהננהנתהננננהנתנ
1959נההננננתהנננתנננננננתה
1958נהנננהננננתתתנננננהנתנ
1234567891011121314151617181920212223242526
1957תננההנננהתננתנננהת
1956נתננננההתתנהתתננננההננ
1955נתנננננננננננתנהתההתהנננננ
1954נננתנננננההנהתההנננתהה
1952ננננתהתהנהתתתננהתננהתנ
1950תהההנננהננננננתנננננתההנ
כל העונות